Договор про надання послуг продавцю

 

м. _______                                                                                                                       «___»_____________ 20__ року                        

ДОГОВІР  № ________

 

ПРО  НАДАННЯ  ПОСЛУГ  ПРОДАВЦЮ

 

1. Учасники  договору:  3D-RIELT™ Фізична особа-підприємець «3D-RIELT», реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб платників податків 7777777, паспорт серії 77 номер 777777, (надалі за текстом – «Виконавець»), та

Гр-н(ка) ____________________________________________________________________________________ ,

                                                                                                         (  Прізвище,  ім’я,  по  батькові )

паспорт  фізичної  особи:  серія  ______,  № ____________,  виданий  «____» _________________    _______ року, 

Місце реєстрації: __________________________________________________________________________________

                                                                                                            ( Повна  адреса  реєстрації )

(надалі „Замовник”), уклали цей Договір про таке:

 

2. Предмет Договору:

2.1. Замовник уклав з Виконавцем  Договір про надання послуги (ст.ст. 901-903 та  905 ЦК України) направленої на продаж   належного  йому  об'єкта  нерухомості  у  вигляді  ____________________________(надалі «Об’єкт»),

який  знаходиться  за  адресою:_____________________________________________________________________ .

2.2. Вартість  Обєкта  становить: _____________ ( ________________________________________________ ) грн.

що  в  еквіваленті  становить _________( ________________________________________________)  доларів  США за курсом національного банку України на день укладання цього Договору.

2.3. Виконавець володіє  повноваженнями на здійснення діяльністі агентств нерухомості: посередницькі послуги з купівлі, продажу або надання в оренду нерухомого майна на підставі фіксованих виплат або на контрактній основі; надання за винагороду або на основі контракту консультаційних послуг і послуг з оцінювання нерухомого майна, які пов'язані з його купівлею, продажем або наданням в оренду; послуги агентів умовного депонування.

 

3. Обов’язки сторін:

3.1. Виконавець  зобов’язується:

3.1.1. Провести фотозйомку об’єкта нерухомості Замовника (надалі — «Об’єкт) з подальшим розміщенням результатів такої фотозйомки – 3Д 360 фотографій Об’єкта (надалі – «Фото») в мережі Інтернет (ДК 021:2015:79960000-1: Послуги фотографів і супутні послуги), а саме здійснення інтеграції Фото в інтернет-сервіс Google Maps в рамках програми Street View Trusted .

3.1.2. Провести  порівняльний  аналіз (місцезнаходження,  площу,  вартість  та  інші  параметри )  ринку  майна  у  районі  продажу  Об’єкта  або  на  суміжних  вулицях,  підготувати  відповідну інформацію  і  представити   її  Замовнику  в  електронному  чи  письмовому   виді. 

3.1.3. Провести  інформаційну  консультацію про порядок  проведення операцій з нерухомістю,  їх терміни і  можливі  фінансові  затрати, а також  відповідальність  за  неправомірні  дії.

3.1.4. В період  до  «__»_________20_ року здійснювати поширені рекламні  дії  у  заходах  масової  інформації.

3.1.5. Організовувати  показ  Об’єкта  у день  і  час,  зручний  для  Продавця,  заздалегідь  повідомляючи  про  це.

3.1.6. Провести  підготовку  до підписання  попереднього договору  на  умовах,  вигідних  для  Замовника.

3.2. Замовник зобов’язується:

3.2.1. В  процесі   продажу  Об’єкта  всі  свої  дії,  розгляд   пропозицій  наданих  третьою  стороною,  або  підпис  будь- яких  документів,  пов’язаних  з  продажем  і  купівлею  нерухомого  майна,  погоджувати  з ВИКОНАВЦЕМ. У разі  порушення   взятих  на себе   зобов’язань,   або  самостійного   продажу  Обєкта  Замовник   повинен   сплатити   ВИКОНАВЦЮ   неустойку   у  розмірі  2,5 %  від  вартості  Об’єкта.

 

5. Додаткові умови: _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ .

 

6. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до моменту виконання Сторонами (або їх правонаступниками )  прийнятих  на  себе  зобов’язань.

7. Підписи  сторін:

                         ВИКОНАВЕЦЬ                                                                          ЗАМОВНИК

 

________________ ( ________________________  )                    _____________ ( _________________________ )

         ( Підпис )                          ( Прізвище та ініціали )            ( Підпис )                       Прізвище та ініціали )   Закажите БЕСПЛАТНУЮ* 360 фотосьемку квартиры с созданием виртуального тура и БЕСПЛАТНУЮ публикацию объявления на 25-ти крупнейших порталах недвижимости: OLX (TOP), DOMria (TOP) и др.